Laboratorijske i industrijske hemikalije

Centrohem d.o.o. preduzeće za proizvodnju hemikalija osnovano je 1989 godine. Liderska pozicija u proizvodnji laboratorijskih hemikalija u Srbiji izgrađena je na temelju stalnog razvoja proizvodnog programa, koji se danas sastoji od oko 500 hemikalija i oko 900 proizvoda.

Laboratorijske i industrijske hemikalije

U našem radu usredsređeni smo na hemikalije visokog stepena čistoće za primenu u istraživanju i razvoju, kao i u industriji. Centrohem d.o.o. proizvodi, pakuje i distribuira hemikalije u skladu sa zahtevima ISO 9001:2015

Laboratorijske i industrijske hemikalije

U našim aktivnostima, stalno usaglašavanim sa zakonskom regulativom i preporukama EU, primenjujemo tehnološka rešenja koja ne ugrožavaju životnu sredinu u skladu sa ISO 14001:2015.

U korak sa svetskim standardima i dostignućima

ISO 14001:2015

Standard koji je primenljiv na svaku organizaciju koja želi da uspostavi, implementira, održava i poboljšava sistem upravljanja životnom sredinom.

ISO 9001:2015

Međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

HACCP sertifikat

Međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem pakovanja i distribucije prehrambenih aditiva, sertifikat možete pogledati ovde.

Nagrada

Centrohem je dobitnik Međunarodne nagrade za tehnologiju i kvalitet za 2006. godinu od strane Trade Leaders Club i Editorial Office - Spain

Priznanje

Centrohem je dobitnik Međunarodnog priznanja za tehnologiju i kvalitet za 2006. godinu od strane Trade Leaders Club i Editiorial Office - Spain

Sistem Kvaliteta

  • Postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda
  • Povećanje zadovoljstva klijenata
  • Poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti
  • Smanjenje rizika od ekoloških katastrofa
  • Smanjenje negativnih učinaka na životnu sredinu

Centrohem ima sistem kvaliteta koji se pridržava zahteva ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i dobio je akreditaciju TUV Rheinland InterCert. Svaki zaposleni u Centrohemu posvećen je radu bez grešaka, poštujući ustanovljene procedure i isporučujući proizvode i usluge u skladu sa zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Istraživački Rad

Ono na šta smo najviše ponosni je nas istraživacki rad!

Naučno istraživanje je sistematsko, planirano i objektivno ispitivanje problema, prema određenim metodološkim pravilima, čiji je cilj dati pouzdan i precizan odgovor na prethodno postavljeno pitanje.
Svako naučno istraživanje ima više međusobno povezanih logički povezanih faza. Istraživanje počinje formulacijom problema i ciljeva istraživanja, definisanjem osnovnih varijabli, hipoteze, odabira uzorka, kao i metoda i tehnika istraživanja.
Konačni rezultat naučnog istraživanja je pisani naučni rad, članak ili monografija, u kojem su rezultati istraživanja predstavljeni na transparentan, sveobuhvatan, sažet i precizan način i daju objašnjenja istraživane pojave.
Centrohem D.O.O godinama svoje resurse ulaže u naučno-istraživački rad. Naše radove možete pogledati ovde

uvek nas lako možete kontaktirati